PABASA EUROASFALT - és una empresa constructora dins l'àmbit de l'obra pública , especialitzada en la pavimentació de ferms amb aglomerat asfàltics . Amb una política basada en la qualitat i servei al client , PABASA EUROASFALT ha conservat des de la seva creació l'any 1.974 una estratègia de creixement sostingut i adaptació a les necessitats del mercat , realitzant obres de diversa tipologia , mida i complicació.

Actualment PABASA EUROASFALT disposa de tres centrals de fabricació de mescles asfàltiques , situades als municipis de Cervelló ( Barcelona ) , Massanes ( Girona ) i Borox ( Toledo ) , amb una capacitat de producció de 260 Tn/h cadascuna. Aquestes instal•lacions faculten PABASA EUROASFALT per a la realització de qualsevol classe d'obra de pavimentació amb aglomerat asfàltic .

La nostra activitat es desenvolupa com a contractista principal per a promotors i entitats públiques , tant d'àmbit estatal , autonòmic i local així com en contractes per a empreses constructores com a empresa col•laboradora.

L'àmbit d'actuació actual de Pabasa se circumscriu principalment al territori Català, però l'empresa compta amb els mitjans humans i tècnics necessaris per a escometre obres i contractes en tota la geografia de l'estat Espanyol. En els últims anys s'han realitzat importants obres i contractes a les províncies de Terol, Saragossa, Toledo i Madrid.

Fidels a l'esmentada política de qualitat i servei al client, desde PABASA EUROASFALT s'ha apostat fermament pel desenvolupament de noves tecnologies i alternatives en el camp de la pavimentació amb ferms flexibles. Així s'han desenvolupat diverses línies de treball en les següents adreces:

  • Fabricació i estesa de mescles asfàltiques temperadas.
  • Utilització de paviments reciclats en calent en mescles de nova execució.
  • Utilització en mescles asfàltiques d'àrids artificials provinents d'escòries siderúrgiques.
  • Fabricació i estesa de mescles amb reutilització de pneumàtics fora d'ús (PFU).
  • Fabricació i estesa de mescles aditivadas amb diversos tipus de fibres de reforç.
  • Execució d'asfalts acolorits.
  • Fabricació i estesa de microaglomerats d'alt valor estètic.
  • Aplicació de slurrys i resines acríliques i epoxídiques en parcs i instal·lacions esportives.
  • Diversos tractaments, regs i beurades superficials per a vies de tràfics moderats.
  • Estudis específics de mescles amb l'objecte d'optimitzar la inversió en seccions de paviment.

En la línia de la política de qualitat, PABASA EUROASFALT disposa des de l'any 2.000 del certificat ISO 9001 de Gestió de Qualitat, el qual s'ha renovat al maig del 2.013 adaptat a la norma UNE-EN-ISO-9001:2008.

Amb aquestes bases l'empresa pretén dur a terme la seva missió que no és una altra que "Contractar PABASA EUROASFALT és sinònim de qualitat, efectivitat, estalvi, satisfacció i el millor servei al client".

Política del sistema de gestió integral SIG.