PABASA adquireix un compromí total amb la millor contínua de la Seguretat i Salut Laboral en l'exercici de les seves activitats, amb l'objectiu d'aconseguir l'ausencia total d'accidents.

Per aconseguir-ho, PABASA:

  • Reconeix que la Prevenció de Riscos Laborals es part integrant de la gestió de l'empresa i forma part del seu objectiu d'Excel·lència.
  • Es compromet al compliment de tots els requisits legals actuals i futurs.
  • Promou l'adaptació progressiva dels equips de treball en materia de seguretat.
  • Promou la substitució paulatina d'aquelles substàncies considerades conflictives per altres menys perilloses per a la salut dels treballadors.
  • Crea llocs de treball segurs en totes les àrees de l'empresa.
  • Proporciona i exigeix l'ús d'equips de protecció individual on s'estimi entre els seus treballadors.
  • Exigeix la participació de tot el personal de l'empresa en les iniciatives preventives
  • Proporciona una adient formació a tot el personal.
  • Posa a disposició del públic, clients i administracions públiques aquesta Política amb un clar compromís de transparència en les seves actuacions.
  • Facilita els mitjans necessaris per a seguir progressant en seguretat i conseguir el descens dels accidents.

Responsabilitats

La Direcció és responsable de definir, aprovar, recolzar i revisar aquesta Política.

Els delegats de prevenció són responsables de vigilar i controlar el compliment d'aquesta política.

Tot el personal de PABASA és responsable de conèixer, compendre i portar a terme aquesta política.